Typy Pôdy

Z hľadiska zrnitosti pôdy delíme pôdy na ľahké, stredné a ťažké. Medzi ľahké pôdy patria piesočnaté a hlinitopiesočnaté pôdy.

Medzi stredne zrnité pôdy patria piesočnatohlinité, hlinité, prachovitohlinité, prachovité, piesočnatoílovitohlinité, ílovitohlinité a prachovitoílovitohlinité. Medzi ťažké pôdy patria piesočnatoílovité, prachovitoílovité a ílovité pôdy.

Pôdoznalectvo je vedou skúmajúcou pôdu, odborne nazývaná aj pedológia. Pedogeografia skúme rozmiestnenie pôd z geografického hľadiska.