Výskumný ústav Pôdy

Komplexným výskumom pôdy na Slovensku sa zaoberá  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Zameriava sa na tvorbu a zdokonaľovanie informačných, inferentných a expertných systémov o pôde a jej využití, ako aj na výskum zameraný na identifikáciu, hodnotenie, racionálne využívanie a ochranu produkčných a mimoprodukčných funkcií pôdy SR, vrátane modelovania a tvorby optimalizačných programov ochrany a efektívneho využívania pôdy s prihliadnutím na ochranu ostatných zložiek životného prostredia.

Výskumný ústav pôdodznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) je príspevkovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti komplexného výskumu pôd na Slovensku.

Činnosť VÚPOP zahŕňa širokú škálu aktivít, ktoré sa v zmysle Zriaďovacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva SR môžu špecifikovať:

Vedecko-výskumná činnosť

  • smerovanie vedecko-výskumnej činnosti na pôdu a krajinu, ochranu životného prostredia a krajinotvorbu SR
  • účasť na riešení medzinárodných projektoch, najmä na projektoch EÚ
  • účasť na výskumných aktivitách Spoločného výskumného centra EÚ
  • (JRC Ispra) v rámci siete jeho pracovísk združených do Európskeho úradu pre pôdu (Európska komisia, DG Environment)

Zdokonaľovanie systému monitorovania vlastností pôd SR

  • rozvoj teoretických základov a metodologických princípov základných
  • pôdoznaleckých disciplín

Rozvoj teoretických základov v oblasti hodnotenia produkčných a mimo-produkčných funkcií pôd

Identifikácia, definovanie, mapovanie a tvorba komplexných informácií o vlastnostiach poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR

Budovanie a prevádzkovanie databázových komponentov informačného systému o pôde a tvorba softwerových nástrojov a matematických modelov pre vývoj expertných systémov pre riešenie čiastkových problémov súvisiacich s využívaním a ochranou pôdy

Vývoj metód neškodného využívania odpadov na hnojenie pôd a pri ich eliminácii z prírodného prostredia

Vedecké prognózovanie zmien vlastností pôdneho krytu SR vplyvom predpokladaného vývoja klimatickej zmeny

Modelovanie vplyvu využívania poľnohospodárskej pôdy na procesy sekvestrácie sklenikových plynov v pôde a biomase rastlín